Skip to Navigation

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu

 

Pripravujeme novú stránku ZŠMH

Pripravujeme novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ na www.facbook.com/zsmh.sk alebo na http://zsmh-ziacka.edupage.org.

 

Fyzika

2016/2017

Vyučujúci: Mgr. Ivana Ochodničanová, Mgr. Martin Homola

Čo sa žiak na fyzike naučí?

Žiak si postupne v jednotlivých ročníkoch osvojí základné poznatky z rôznych oblastí fyziky a tak porozumie množstvu javov, s ktorými sa stretáva v každodennom živote. Fyziku nebude chápať oddelene, ale uvedomí si úzku spätosť s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou a jej využitie v technike, zdravotníctve, ochrane životného prostredia... Okrem množstva vedomostí, ktoré získa, si osvojí aj veľa praktických zručností. Vie pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý experiment. Zlepšuje sa v porozumení textu a učí sa samostatne pracovať podľa zadaných inštrukcií. Vie zostaviť z nameraných hodnôt tabuľku, zostrojiť, čítať a interpretovať graf. Rozvíja abstraktné  a logické myslenie, vie pracovať s jednoduchými vzorcami. Učí sa získavať, triediť a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov a prezentovať svoju prácu. Rieši problémové situácie, zdokonaľuje sa v komunikácii so spolužiakmi, a v práci v skupinách.

Metódy výučby

Na hodinách sa okrem klasického výkladu učiva využívajú prezentácie v multimediálnej učebni. Výklad je podľa danej témy doplnený jednoduchými pokusmi, meraniami, či riešením úloh, alebo naopak výkladu predchádzajú problémové úlohy, pri ktorých žiaci samotní objavujú hľadané súvislosti. Dôležitou súčasťou sú projekty a laboratórne úlohy, kde žiaci pracujú individuálne, vo dvojiciach alebo v skupine, podľa konkrétnej úlohy. K vybraným témam si žiaci pripravujú prezentácie, ktoré následne predstavia ostatným spolužiakom.

Hodnotenie žiakov

Učiteľ hodnotí hĺbku osvojenia fyzikálnych pojmov, zákonov, definícií fyzikálnych veličín a jednotiek, predovšetkým pri riešení úloh s rôznym stupňom obtiažnosti, písomnou aj ústnou formou. Ďalej hodnotí a klasifikuje, ako vie žiak analyzovať pozorované javy a vysvetliť príčinno-následné vzťahy pri interpretácii fyzikálnych javov. Neočakáva memorovanie poučiek, ale porozumenie učiva. Pri klasifikovaní laboratórnych prác sa hodnotí ako žiak previedol samotný pokus, ako zapísal a spracoval namerané výsledky a ako ich následne interpretoval a analyzoval.

 

6. ročník

2 hodiny týždenne (66 hodín za rok)

Používané učebnice: Fyzika pre 6. ročník základných škôl, V. Lapitková, V. Koubek, M. Maťašovská, Ľ. Morková a Pracovný zošit z fyziky pre 6.ročník ZŠ a1.ročník gymnázii s osemročným štúdiom, autori Maťašovská Milada

Tematické okruhy a nosné témy:

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných látok

Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť, meranie objemu

Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť

Vlastnosti pevných látok – deliteľnosť, krehkosť, tvrdosť, pružnosť, meranie hmotnosti telies, meranie dĺžky, meranie objemu

Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov a pevných látok

Správanie telies v kvapalinách a plynoch

Správanie telies v kvapalinách – vplyv hmotnosti, objemu a tvaru telies na ich správanie sa vo vode, hustota pevných látok a kvapalín, objem kvapaliny vytlačenej telesami, správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou, vplyv teploty na hustotu

Správanie telies v plynoch – hustota plynov

7. ročník

1 hodina týždenne (33 hodín za rok)

Používané učebnice: Pracovný zošit z fyziky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, P. Kelecsényi, M. Moťovská a Fyzika pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiom ,autori Viera Lapitková, Milada Maťašovská, Václav Koubek, Ľubica Morková

Tematické okruhy a nosné témy:

Teplota

Meranie teploty – teplomer, meranie teploty v priebehu času

Skúmanie premien skupenstva látok

Premena kvapaliny na plyn – vyparovanie, var, tlak vzduchu a var

Premena plynu na kvapalinu – kondenzácia, dážď

Topenie a tuhnutie

Teplo

Vedenie tepla, kalorimeter, výmena tepla, hmotnostná tepelná kapacita, energetická hodnota potravín

 

8. ročník

2 hodiny týždenne (66 hodín za rok)

Používané učebnice: Fyzika pre 9.ročník ZŠ, autori Jozef Janovič, Aurélia Chalupková, Viera Lapitková a Pracovný zošit z fyziky pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázií s osemročným štúdiom,autori Peter Kelecsényi, Viera Lapitková, Monika Moťovská

 

Tematické okruhy a nosné témy:

Svetlo          

Skúmanie vlastnosti svetla : Slnečné svetlo a teplo,Zdroje svetla a rozklad svetla  Odraz alom svetla : Zákon odrazu a lomu svetla, Šošovky-zobrazovanie pomocou šošoviek a ich praktické využitie

 

Sila a pohyh.Práca.Energia

Skúmanie sily,Sila a pohyb-opis pohybu telesa,dráha, rýchlosť a čas pohybu telesa

Mechanická práca,výkon, trenie a trecia sila a jej meranie

Pohybová a polohová energia telesa,energia v prírode,technike a spoločnosti-zdroje energie,elektrárne,netredičné zdroje energie

 

9. ročník

1 hodina týždenne (33 hodín za rok) a 1 hodina týždenne (33 hodín za rok) ako posila fyzikálno - chemických praktík

Používané učebnice: Fyzika pre 9. ročník základných škôl, J. Janovič, A. Chalupková, V. Lapitková, 2000

Tematické okruhy a nosné témy:

Magnet a jeho vlastnosti.
Póly magnetu.
Magnetické pole.
Zem ako magnet. Kompas.
Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické pole.
Elektrometer.
Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického obvodu schématickými značkami.
Žiarovka a jej objavenie.
Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.
Sériove zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení.
Paralelné zapojenie žiaroviek.
Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A.
Meranie veľkosti elektrickeho prudu ampermetrom.
Elektricke napatie. Jednotka napatia 1 V.
Meranie veľkosti elektrického napätia.
Zdroje elektrického napatia.
Rezistor.
Experimentálne odvodenie Ohmovho zakona (I = U/R).
Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od elektrického napätia.
Elektrický odpor. Jednotka elektrického odporu.
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách.
Model vedenia elektrického prúdu v pevných a kvapalných látkach.
Elektrická energia a jej premeny.
Elektrické spotrebiče v domácnosti. Bezpečnosť pri praci s elektrickymi spotrebičmi.

Kritériá hodnotenia

Fyzika

Metódy hodnotenia : ústne skúšanie, písomné skúšanie, praktické skúšanie

 • Prostriedky hodnotenia : známky, body
 • Formy skúšania : ústna odpoveď, kontrolná práca, písomný test, projektová úloha a jej prezentovanie, samostatné a správne riešenie fyzikálnej úlohy, referát, zaujímavosti z oblasti fyziky
 • Ústne skúšanie sa hodnotí známkou 1 do 5, minimálne 1- krát za polrok
 • Na celkové hodnotenie žiaka má vplyv aj účasť na fyzikálnych súťažiach a úspešnosť v nich. Kladne hodnotíme aktivitu na hodinách a tvorivé myslenie žiakov. Vytvárame priestor na sebahodnotenie a sebareflexiu žiaka.
 • Negatívne na hodnotenie žiaka vplýva, ak si žiak nerobí úlohy, zabúda zošit, učebnicu, pomôcky, vyrušuje alebo poškodzuje pomôcky, čo vplýva na kvalitu jeho výkonov a negatívne ovplyvňuje aj výkon skupiny. Mieru vplyvu posudzuje vyučujúci.
 • Pri určení metód a foriem hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa učiteľ riadi odporúčaním poradenského zariadenia.
 • Žiak, ktorý postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu, je hodnotený podľa individuálnych kritérií.

Klasifikácia prospechu

 • Stupeň 1 (výborný) Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Je samostatný a tvorivý pri riešení jednotlivých teoretických aj praktických úloh,  hodnotení javov  a zákonitostí.  Jeho ústny aj písomný prejav je správny a výstižný. Výsledky jeho práce sú kvalitné až originálne.
 • Stupeň 2 (chválitebný) Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich  pohotovo využívať a tvorivo aplikovať. Odpovedá  samostatne, tvorivo  a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má občasné menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Pracuje kvalitne, bez väčších nedostatkov.
 • Stupeň 3 (dobrý) Žiak  pomerne celistvo ovláda poznatky, pojmy, zručnosti a zákonitosti podľa učebných osnov, ale v ich využívaní má nepodstatné medzery. Na podnet učiteľa dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti  pri riešení jednotlivých úloh a podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Výsledky jeho práce sú menej kvalitné.
 • Stupeň 4 (dostatočný) Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, zručností a zákonitostí podľa učebných osnov, ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú podstatné chyby a omyly. Je nesamostatný, jeho ústny aj písomný prejav má vážne nedostatky, ktoré dokáže opraviť len s výraznou pomocou učiteľa.
 • Stupeň 5 (nedostatočný) Žiak si neosvojil vedomosti a zručnosti a zákonitosti, požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Je nesamostatný, teoretické a praktické úlohy nedokáže riešiť  ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činnosti je na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

 

Hodnotiaca stupnica na známkovanie písomných prác a testov :

Známka

Percentuálna úspešnosť

Výborný (1)

100% - 90%

Chválitebný (2)

89% - 75%

Dobrý (3)

74% - 55%

Dostatočný (4)

54% - 30%

Nedostatočný (5)

29% - 0%

Kritériá hodnotenia prezentácie a projektu:

 • slovná zásoba
 • použitie zdrojov, textu, obrázkov, animácií
 • obsahové dodržanie témy
 • úprava ( písomná, grafická)
 • kreativita
 • vynaložené úsilie
 • zreteľnosť
 • interaktívnosť
 • dĺžka prezentovania a celkový dojem

lingvistická správnosť ( morfológia, syntax, lexikológia, pravopis

| Na začiatok | Mapa stránky | Vyhlásenie o používaní stránky | Kontakt | RSS |

 

Tip: Nový slovenský film Stanko v kinách od apríla 2016

Staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola škôlka Dr. Hodža Dr. Hodza Hodža Hodza staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola škôlka Dr. Hodža Dr. Hodza Hodža Hodza staré mesto Staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola